Polityka prywatności i plików cookies  strony arturkucharzyk.pl

 

Administratorem strony internetowej arturkucharzyk.pl (dalej „Strona internetowa”) firma H2U Sp. z o.o., adres ul. Rejtana 67, 35-326 Rzeszów, NIP 8133889152, REGON 523720198 (dalej „Administrator”).

 

Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych Użytkowników, które zostały powierzone podczas korzystania ze Strony internetowej.

 

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Użytkownikom kompleksowej informacji dotyczącej celu, zakresu sposobu przetwarzania danych osobowych Użytkowników Strony internetowej, jak również poinformowanie o prawach przysługujących Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Warunki korzystania z serwisu

Korzystając ze Strony internetowej, Użytkownik w pełni akceptuje zasady naszej Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek punktem, prosimy o niekorzystanie ze Strony internetowej.

 

Definicje

Użyte w Polityce Prywatności określenia oznaczają:

 1. Strona internetowa- strona o adresie internetowym pl,
 2. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 3. UODO– Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
 4. Użytkownik– osoba korzystająca ze Strony internetowej,
 5. Klient– osoba zawierająca ze umowę sprzedaży za pośrednictwem Strony internetowej.

 

Administrator danych osobowych

Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza różne kategorie danych osobowych w zależności od tego, z jakich usług korzysta Użytkownik Strony internetowej. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej może wymagać podania przez Użytkownika różnych kategorii danych osobowych.  Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jeśli Użytkownik nie zdecyduje się na podanie niektórych danych, oznaczonych jako dane obowiązkowe, prawdopodobnie nie będzie dla niego możliwe uzyskanie zwrotnego kontaktu, zawarcie umowy za pośrednictwem Strony internetowej lub korzystanie z niektórych funkcji oferowanych na Stronie internetowej.

Administrator gromadzi następujące dane osobowe w zależności od świadczonej usługi:

Koszyk- imię i nazwisko, firma, adres, adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail,

Cel przetwarzania danych osobowych

Cele Przetwarzania Danych Osobowych: Cele, w jakich Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników, są następujące:
-Strona Administratora: prowadzenie i zarządzanie naszą Stroną, prezentowanie jej treści; publikowanie reklam i innych informacji promocyjnych i marketingowych; komunikacja i kontakty z klientami i dostawcami, a także potencjalnymi pracownikami lub współpracownikami, poprzez naszą Stronę.
-Oferowanie Użytkownikom produktów i usług Administratora: prezentowanie naszej Strony i innych usług; dostarczanie materiałów promocyjnych na prośbę Użytkowników; komunikacja związana z usługami Administratora.
-Komunikacja marketingowa: prezentowanie w jakikolwiek sposób (włączając e-mail, telefon, wiadomość tekstową, media społecznościowe, pocztę i kontakt osobisty) wiadomości i innych informacji, które mogą Użytkowników zainteresować, w tym dystrybucja newslettera oraz innej informacji handlowej, po uprzednim pozyskaniu zgody Użytkowników na przesyłanie informacji w odpowiedni sposób, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
-Komunikacja i operacje IT: zarządzanie systemami komunikacji, działanie w celach bezpieczeństwa IT oraz audyty bezpieczeństwa IT.
-Zarządzanie finansami: sprzedaż, finanse, audyt oraz zarządzanie sprzedażą.
-Badania: angażowanie Użytkowników w celu pozyskania informacji na temat opinii Użytkowników o  produktach i usługach Administratora;
-Ulepszanie naszych produktów i usług: identyfikowanie problemów z istniejącymi produktami i usługami; planowanie ulepszeń istniejących produktów i usług; oraz tworzenie nowych produktów i usług.

Koszyk- dane osobowe podane są w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, świadczenia usług przez Administratora, wykonywanie obowiązków ciążących na administratorze danych związanych z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji rachunkowej administratora, jak również dochodzenie ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi wobec Klienta.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest zależna od wskazanych powyżej celów, w jakich Użytkownik przekazał dane osobowe.

Koszyk- podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania zawartej umowy sprzedaży lub świadczenia usług z osobą, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Po zakończeniu realizacji umowy przetwarzanie danych może być związane z wykonaniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Okres przechowywania danych osobowych

Podobnie jak w przypadku podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, okres przechowywania danych zależny jest od celu, w jakim zostały zebrane dane od osoby, której one dotyczą:

Koszyk- dane podane w związku z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług przetwarzane będą przez czas niezbędny do zrealizowania zawartej umowy, jak również przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora, tj. 3 lata od daty zawarcia umowy. Ponadto dane podlegają przetwarzaniu przez okres przewidziany właściwymi przepisami prawa regulującymi sposób i okres gromadzenia dokumentacji rachunkowej firmy.

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Prawidłowa realizacja przez Administratora usług za pośrednictwem Strony internetowej wymagać będzie w wielu przypadkach powierzenia danych osobowych osobom trzecim takim jak:

 1. administrator płatności Tpay
 2. banki,
 3. firmy kurierskie, transportowe,
 4. firmy zapewniające obsługę strony internetowej.

Osoby trzecie, jakim będą udostępniane dane osobowe, mają swoje siedziby na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których poziom ochrony danych osobowych jest gwarantowany przepisami RODO.

 

 

Prawa osób przekazujących dane osobowe

Użytkownicy Strony internetowej są uprawnieni do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych przekazanych Administratorowi. Uprawnienie obejmuje prawo uzyskania informacji czy Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika oraz informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach danych osobowych, informacji o planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub kryteriach ustalenia tego okresu, informacji o prawie żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli dane nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą- wszelkich informacji o ich źródle, jak również informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 2. żądania sprostowania danych przekazanych Administratorowi.
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w zakresie w jakim nie są one niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, jeśli doszło do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy przetwarzania, w przypadku wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych i braku uzasadnionych podstaw przetwarzania danych, jeżeli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 4. żądania ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, w tym do żądania czasowego zawieszenia przetwarzania danych, jeżeli osoba, której dane są przetwarzane kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, administrator nie potrzebuje już danych, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również, gdy osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania.

Jeżeli dane osobowe zostały przekazane na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik uprawniony jest do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili. Użytkownik, którego dane przetwarzane są na podstawie zawartej umowy lub na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo żądania przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że Użytkownik ma prawo do otrzymania udostępnionych danych osobowych w usystematyzowanym formacie powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany do innego podmiotu, z zastrzeżeniem, że jest to możliwe z technicznego punktu widzenia.

 

W przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie Sklepu, Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych.

 

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi przed organem nadzorczym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Adres IP

Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet, takie jak adres IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych, wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą być również wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (m.in. o regionie, z którego następuje połączenie).

 

Pliki „cookies”

Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Umożliwiają one rozpoznanie urządzenia Użytkownika, a przez to wyświetlanie Strony internetowej dostosowanej do indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Pliki „cookies” służą dostosowaniu zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które służą weryfikacji w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony, co z kolei pozwala na ulepszenie jej zawartości i struktury z pominięciem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Wyróżnia się pliki „cookies” sesyjne i stałe. Pierwsze z nich to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

 

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” gromadzone są wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Są one zaszyfrowane w odpowiedni sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Zmiany Polityki prywatności

Administrator zastrzega możliwość zmiany Polityki prywatności. O wprowadzonych zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem Strony internetowej.